• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

friendly urls

  1. NamLee

    Hướng dẫn Fix Friendly URLs tiếng việt không dấu vb4.2.0

    Friendly url là làm cho link của bạn đẹp hơn, trên link có tiêu đề của bài viết. Bài này fix url từ có dấu tiếng việt -> không có dấu hỗ trợ tối đa các công cụ tìm kiếm trên mạng. Nếu chưa cài Friendly URLs (url ảo) bạn làm 2 bước này trước: 1. Upload file...