• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

facebook thay doi

  1. Google

    Facebook thay đổi thuật toán, giảm bài viết từ Pages và hiển thị từ bạn bè nhiều hơn

    Facebook lại tiếp tục có sự thay đổi về thuật toán, cải thiện New Feed nhưng lần này là có lơi cho người dùng. Trong vài tuần tới, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt, bài viết từ bạn bè, gia đình sẽ hiển thị nhiều hơn thay vì ưu tiên cho pages. Những thay đổi lần này chủ yếu hướng tới trải...