• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

diễn đàn openitvn đã chính thức hoạt động trở lại

  1. Micerker

    Thảo Luận Diễn đàn Openitvn đã chính thức hoạt động trở lại

    Kính gửi các thành viên, Sau một thời gian tạm đóng khá dài (4 năm). Nay BQT đã cho mở lại diễn đàn với tên miền truy cập khác: openitvn.pro. Hy vọng, đây là lần thay đổi cuối cùng của diễn đàn Openitvn. BQT hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn thành viên Openitvn cũ. Nhằm xây...