• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

#dev #game #unity

  1. H

    Việc tìm Coder Zonmob-Tuyển Unity Developer Game

    Mô tả công việc Phát triển game đa nền (cross-platform) cho mobile. Lập trình game sử dụng engine Cocos2d-x. Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng, game trên mobile của công ty và khách hàng. Trao đổi, phân tích và tìm giải pháp cho các yêu cầu của dự án. Thực hiện các công việc liên quan...