• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

countdown

  1. NamLee

    Add-ons [2.x] [CodeVn.Net] Widget CoutDown cho XenForo 2 1.0.1

    Tạo widget countdown cho XenForo 2 (được tách ra từ add-on XenPorta 2) Nếu bạn nào đang dùng add-on XenPorta 2 rồi sẽ không cần dùng add-on này nữa nhé Donate: Demo: Cài đặt: - Tải về và giải nén - Upload 2 thư mục src/addons/NamLee/CountDown và js/NamLee/countdown lên hosting - Truy cập...