• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

chat

  1. Hỗ Trợ

    Share Share Module Chatbox & Mailbox Autoload

    Code này sử dụng ajax cho JohnCMS tạo một shoutbox gọn gàng, autoload có thông báo đã gửi (với các loại điện thoại S40, S60 thì sẽ không bị lỗi cơ sở dữ liệu khi chat :biggrin:, tuy nhiên để autoload khi thành viên khác viết lên shoutbox thì các bạn phải xài trình duyệt hỗ trợ javascript, nếu...