• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

catch all

  1. NamLee

    Catch All Email là gì?

    Catch All là một tính năng sẽ bắt tất cả các email gửi đến tên miền của bạn mặc dù email đó chưa được cài đặt (hoặc không tồn tại). Ví dụ: Bạn có một tên miền là domain.vn Khi bạn đăng ký trên một diễn đàn với một email là [email protected] Bạn không muốn nhận mail từ địa chỉ [email protected] hay bất...