• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

cai win 10

  1. Google

    Hướng dẫn Công cụ mới của Microsoft - Cài Windows 10 không cần USB hay DVDv

    Vừa mới đây, Microsoft đang thử nghiệm một công cụ mới có tên là Refresh Windows Tool. Công cụ này giúp người dùng dễ dàng cài đặt lại một bản Windows rất sạch, xịn mới nhất của Windows 10 thông qua kết nối mạng Internet mà không cần sử dụng đến USB hãy đĩa để cài đặt như thông thường, tất cả...