• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

android n

  1. NamLee

    Đã có thể tải Android N ngay từ hôm nay

    Đúng như vậy, ngay từ hôm nay các nhà phát triển (kể cả người dùng) có thể tải vể phiên bản Android mới nhất, có tên mà là "N", nối tiếp chữ cái M - Marshmallow. Nói là bất ngờ bởi thường thì phải tới sự kiện Google I/O được tổ chức thường niên vào tháng 5, hãng này mới tiết lộ và ra mắt các...