• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

android 6.0.1

  1. kuteboy

    Sắp có smartphone màn hình cong từ Lenono: ZUK Edge

    Cuộc chiến di động có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc, tuy nhiên việc có càng nhiều sản phẩm, sẽ giúp cho giá thành cạnh tranh phải phù hợp, người dùng cũng sẽ có lợi hơn. Lần này lại là cuộc chiến màn hình cong, và hãng ZUK (Lenovo) cũng đã giới thiệu một chiếc smartphone màn hình cong Smartphone...