• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

activate theme newspaper

  1. NamLee

    Activate Newspaper 8.5

    Hướng dẫn cách activate theme Newspaper Sau đây là 1 vài hình ảnh demo: Hướng dẫn: Các bạn truy cập vào đường dẫn wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/ và upload đè file td_ajax.php sau đó xem bài viết sau để tiến hành Activate the theme manually...