• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

4scan

  1. kuteboy

    Cách tìm shell trong source cho newbie với 4scan.php

    Đầu tiên mình xin giới thiệu, Đây là bài viết thủ thuật tìm kiếm từ khoá trong source dành cho newbie, các pro xin đừng có. Ok HKT Các bạn down file 4scan.php về và up lên thư mục root của hosting, gõ vào trình duyệt http://domain/4scan.php hoặc http://localhost/4scan.php đối với localhost Demo...