• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

3g on gửi 191

  1. NamLee

    Đăng ký 1 triệu kb miễn phí từ Viettel

    Áp dụng cho Viettel 3G ON gửi 191 Có ngay 1GB dùng trong 1 tháng. Để hủy dịch vụ soạn HUY gửi 191 Ai đang dùng mimax sẽ bị hủy mimax đấy nhé. Nên cân nhắc. Vừa thử xong, không tốn đồng xu nào cả nhé