• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Latest reviews

1. Cần bổ sung thêm khả năng chọn ảnh bên ngoài khi show ra ngoài.
2. Nếu có thê thì thêm 1 cái layout cho những forum không có nhiều ảnh
Cái này update lên hiện bài chưa đọc cho từng forum thì ngon, mà nếu click vào rồi thì nên tắt thông báo chứ phải đọc hết nó mới tắt thông báo thì hơi chán, vì đâu phải bài nào người ta cũng muốn đọc