• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Tips & guides [2.x] Hướng dẫn tạo 1 addon Xenforo 2 đơn giản

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cơ bản nhất để tạo 1 addon cũng cơ bản nhất trong Xenforo 2

Về cấu trúc Addon bao gồm cơ bản các thành phần sau:
1. Add-on ID: gồm 2 kiểu

- ID kiểu đơn giản: là chỉ gồm tên addon, chỉ chứa các ký...
You do not have permission to view the full content of this resource. Log in or register now.
Author
kuteboy
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from kuteboy