• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Tips & guides [2.x] Hướng dẫn tạo 1 addon Xenforo 2 đơn giản

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cơ bản nhất để tạo 1 addon cũng cơ bản nhất trong Xenforo 2

Về cấu trúc Addon bao gồm cơ bản các thành phần sau:
1. Add-on ID: gồm 2 kiểu

- ID kiểu đơn giản: là chỉ gồm tên addon, chỉ chứa các ký...
You do not have permission to view the full content of this resource. Log in or register now.
Likes: NamLee
Author
kuteboy
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from kuteboy