• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Themes BOX Truyện 5.0

No permission to download
Mới: Tùy chọn Chưa có nội dung cho truyện không chương và có chương.
Sửa lỗi: Lỗi vòng lặp trong widget BT List.
 • Mới: Cập nhật giao diện với 1 Click.
 • Mới: Thêm tùy chọn Glyphicon vào các widget (xem danh sách).
 • Mới: Thêm trường Chưa có nội dung vào Tùy chọn.
 • Mới: Làm giao diện Tùy chọn.
 • Mới: Thêm tùy chọn Tác giảTruyện cùng tác giả vào wiget BT List.
 • Mới: Đếm số lượt xem Chương.
 • Mới: Đưa Chap options vào nội dung Chương.
 • Sửa lỗi: 404 trang tác giả khi không đặt Đuôi URL.
 • Sửa lỗi: Các tùy chọn dư thừa.
 • Sửa lỗi: Sắp xếp Cùng chuyên mục, Cùng tác giả chưa chính xác.
 • Tối ưu: Toàn bộ code và tăng tốc độ xử lý.
 • Mới: Thêm trường Tác giả trong Truyện ngắn.
 • Mới: Thêm truyện ngắn vào trang tác giả và phân trang.
 • Mới: Breadcrumb cho trang tác giả và thẻ.
 • Mới: Bổ sung widget cho trang tác giả (widget trang).
 • Mới: Bổ sung widget BT Comment.
 • Mới: Tính năng bình luận cho truyện và chương.
 • Mới: Mở rộng bộ lọc cho các widget (bổ sung trường kèm theo).
 • Sửa lỗi: Không hiển thị tác giả khi không có tác giả (taxonomy).