• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Recent content by thaopham9689

  1. thaopham9689

    Hỏi Làm cách nào mà view-source web không thấy ???

    view source code thì chỉ nhìn được những thành phần html do server side render ra thôi. còn những thành phần dom do client (javascript) sinh ra thì phải thực thi xong đoạn js đó mới sinh ra nên sẽ ko thể xem được bằng cách view source code